Trần căn hộ chung cư mới đưa vào sử dụng đã bị thấm nặng

Trần căn hộ chung cư mới đưa vào sử dụng đã bị thấm nặng

Trần căn hộ chung cư mới đưa vào sử dụng đã bị thấm nặng

Trần căn hộ chung cư mới đưa vào sử dụng đã bị thấm nặng

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.