Mạch ngừng thi công bê tông là vị trí gián đoạn kỹ thuật, đồng thời là mối nối, trong điều kiện không thể đảm bảo điều kiện đúc bê tông liên tục.

Mạch ngừng thi công bê tông là vị trí gián đoạn kỹ thuật, đồng thời là mối nối, trong điều kiện không thể đảm bảo điều kiện đúc bê tông liên tục.

Mạch ngừng thi công bê tông là vị trí gián đoạn kỹ thuật, đồng thời là mối nối, trong điều kiện không thể đảm bảo điều kiện đúc bê tông liên tục.

Mạch ngừng thi công bê tông là vị trí gián đoạn kỹ thuật, đồng thời là mối nối, trong điều kiện không thể đảm bảo điều kiện đúc bê tông liên tục.

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.