Để giảm độ phức tạp trong thi công khi những kết cấu có hình dạng phức tạp, việc đổ bê tông liên tục (toàn khối ) rất khó khăn, nếu thực hiện được thì chất lượng bê tông cũng khó đạt yêu cầu.

Để giảm độ phức tạp trong thi công khi những kết cấu có hình dạng phức tạp, việc đổ bê tông liên tục (toàn khối ) rất khó khăn, nếu thực hiện được thì chất lượng bê tông cũng khó đạt yêu cầu.

Để giảm độ phức tạp trong thi công khi những kết cấu có hình dạng phức tạp, việc đổ bê tông liên tục (toàn khối ) rất khó khăn, nếu thực hiện được thì chất lượng bê tông cũng khó đạt yêu cầu.

Để giảm độ phức tạp trong thi công khi những kết cấu có hình dạng phức tạp, việc đổ bê tông liên tục (toàn khối ) rất khó khăn, nếu thực hiện được thì chất lượng bê tông cũng khó đạt yêu cầu.

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.