Bảng màu keo Chà Ron Saveto Ngoại thất. Hiện có 5 màu từ W01 tới W06

Bảng màu keo Chà Ron Saveto Ngoại thất. Hiện có 5 màu từ W01 tới W06

Bảng màu keo Chà Ron Saveto Ngoại thất. Hiện có 5 màu từ W01 tới W06

Bảng màu keo Chà Ron Saveto Ngoại thất. Hiện có 5 màu từ W01 tới W06

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.